Цели:

Главни цели:
- Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29г. вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ;  

- Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост или обучение, придобиване на проф.умения и квалификация и първи/нов шанс за работа на неактивните младежи.