Целевата група:

Бенефициенти: Икономически неактивни младежи до 29 год., които да са били извън заетост или образователната система за минимум 4 месеца, както и да не са били регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” през предходните 12 месеца.

Основни характеристики на представителите в целевата група са: